Zemljevid grajskih stavb

Na zemljevidu je prikaz lokacij grajskih stavb, ki so razdeljene na osnovne vrste objektov:

 • Grad (utrjeno plemiško bivališče, središče gospostva, zasnova in izbor lokacije se prilagaja predvsem utrdbeni funkciji. Okviren čas nastanka: 1000-1500)
 • Dislocirana utrdba (manjša utrjena stavba, ki sodi v sklop gradu, vendar (v času gradnje) z jedrom ni povezana. Sem sodijo izpostavljeni stolpi – propugnaculi, klientelne utrdbe, stražni stolpi in refugiji. Okviren čas nastanka: 1100-1300)
 • Dvor (skromnejše, neutrjeno plemiško bivališče, sedež manjšega imenja. Okviren čas nastanka: 1100-1800.)
 • Utrjen dvor (skromnejše plemiško bivališče, manj utrjeno kot grad, sedež manjšega imenja. Okviren čas nastanka: 1100-1300.)
 • Dvorec (neutrjeno ali manj utrjeno plemiško bivališče s poudarkom na bivalni/reprezentančni funkciji, sedež gospostva. Okviren čas nastanka: 1500-1900.)

Osnova za zemljevid je knjižna zbirka Grajske stavbe, ki jo je začel Ivan Stopar, nadaljeval pa Igor Sapač. Gre za sistematski pregled lokacij, dodane pa so še druge iz lastnih raziskav in drugih virov. Med njimi bi izpostavil novoodkrito lokacijo gradu Jablanica (Apfalter) in celo vrsto dislociranih utrdb, ki so bile identificirane z različnimi stopnjami zanesljivosti (tu čaka še veliko dela pri preverjanju).

Opredelitve vrst objektov so seveda do neke mere subjektivne, saj je nemogoče postaviti točne ločnice. Uporabljeni so standardi iz članka Kaj je grad?, avtorja Igorja Sapača (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RUYILTRN) v kombinaciji z lastnimi, ki so opredeljeni na povezavah https://grajskiobrambnisistemi.wordpress.com/razmisljanja/nekaj-o-pojmu-grad-in-drugih-grajskih-stavbah/ in https://najdisca.eu/obrambni-sistemi-slovenskih-gradov-in-poskus-klasifikacije-dislociranih-utrdb/poskus-klasifikacije-dislociranih-utrdb/

UPORABLJENI STANDARDI:
Pri vseh opredelitvah je uporabljen standard ob času izgradnje. Če je bila stavba izvorno dvor, kasneje razširjen v dvorec je opredeljena kot dvor. Opredelitve so do neke mere subjektivne, saj ni možno določiti natančne ločnice med vrstami stavb. Objekti so se skozi čas razvijali, spreminjali in večkrat so staro stavbo podrli in na njenem mestu zgradili novo. V takih primerih je uporabljen naslednji standard: v primeru, da so stavbo predelali/razširili in vanjo vključili elemente starejše gre za en objekt, v primeru da so stavbo do temeljev podrli in zgradili novo pa gre za dve stavbi in sta kot takšni tudi označeni. Lokacije so opremljene z oznakami “Zanesljiva”, “Verjetna”, “Domnevna” in “Neznana”. Ocena verjetnosti je do neke mere subjektivna, vendar na osnovi razpoložljivih podatkov ali ostankov/sledi na terenu oz. lidarju. S podobnimi oznakami je označena verjetnost oznake vrste stavbe. Tudi tu so oznake na osnovi razpoložljivih podatkov, izbire lokacije, ostankov/sledi ipd.

SLOJI:

 • Grajske stavbe (lokacije gradov, dvorov, utrjenih dvorov, dvorcev in dislociranih utrdb)
 • Ostale stavbe (sem sodijo stavbe, katerih ne prištevamo med grajske stavbe npr. pristave, vile ipd.)
 • Grajske stavbe območja (prikaz območij knjig iz zbirke Grajske stavbe avtorjev Ivan Stopar in Igor Sapač)
 • Območne enote ZVKD (območja pristojnosti območnih enot ZVKD) OSTALI SLOJI:
 • Varstveni režimi dediščine (eVRD) – Ministrstvo za kulturo; Povezava: https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/metadata/3873f3c0-03d9-4410-b730-4f72bd7c9bff
 • Kataster in katastrske občine – Register prostorskih enot RPE – GURS; 7.6.2022; Povezava: https://geohub.gov.si/portal/home/item.html?id=bf174f9e5db04825b141ad21413b7f86
 • Prostorske enote (naslovi, naselja, občine ipd.) – – Register prostorskih enot RPE – GURS; 7.6.2022; Povezava: https://geohub.gov.si/portal/home/item.html?id=bf174f9e5db04825b141ad21413b7f86
 • Topografska karta – Ministrstvo za javno upravo – povezava: https://geohub.gov.si/portal/home/item.html?id=89cc4cda0d104da8aaaf82175194c3c2
 • ORTOFOTO po letih (Gurs)
  DOF2018 (https://geohub.gov.si/portal/home/item.html?id=27ada63319124c8db6e14b8417494358)
  DOF2019 (https://geohub.gov.si/portal/home/item.html?id=516260eef3514aebb670c4a602e81168)
  DOF2020 (https://geohub.gov.si/portal/home/item.html?id=07a0fb415b0946c085018f4013324351)
  DOF2021 (https://geohub.gov.si/portal/home/item.html?id=1f3baac98229456c9fbe3b52b10de985)
 • LIDAR VIZUALIZACIJE
  VAT vizualizacija (Ministrstvo za kulturo; Povezava: https://geohub.gov.si/portal/home/item.html?id=963f9fb1bd4246b3972bcf9b92c416aa
  SVF vizualizacija (D48) (Lidar vizualizacija z Sky View Factor, Ministrstvo za kulturo RS, ZRC SAZU) Povezava: https://www.arcgis.com/home/item.html?id=c8c0bfd8c54441c8a63e768203a71778
  ZLS SVF (Lidar vizualizacija z Sky View Factor, Ministrstvo za kulturo RS) Povezava: https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
 • HISTORIČNE PODLAGE
  A – Franciscejski kataster za območje Slovenije (Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije)
  B – TK Kraljevine Italije
  C – Avstro – Ogrska (Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie (1880 – 1885), Ministrstvo za kulturo)
  D – Avstro – Ogrska (Spezialkarte der Oesterreichischen-ungarnischen Monarchie (1910 – 1915), Ministrstvo za kulturo)
  E – DTK50_1950_1967 (Topografska karta Jugoslavije 1:50.000 za ozemlje Slovenije, 1950-1967, Ministrstvo za kulturo)

ZAHVALA:

Pri lokacijah in izdelavi zemljevida so pomagali (po abecedi): Jošt Hobič, Aleš Hotko, Tomaž Jerina, Rok Kranjc in David Simunič. Vsem se iskreno zahvaljujem.

Uporabljena orodja; QGIS, Različica programa 3.22.2-Białowieża

UPORABA PODATKOV:

CC BY-SA

Avtor: Jure Smolinsky
Naslov: Zemljevid grajskih stavb
Direktna povezava: https://qgiscloud.com/Jures/Grajske_stavbe_zemljevid/
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.