Viri in literatura

Tu so navedeni vsi viri in literatura, ki sem jih uporabil na tej strani. Sicer so navedeni tudi na vsaki strani oz. objavi, vendar je prav, da je objavljen tudi celoten seznam. Viri so urejeni po vsebinskih sklopih.

GRAJSKE STAVBE

ARKAS (b.d.). Podatki o najdišču ID 160110.04, Arheološki kataster Slovenije, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo. Dostopano: 16.3.2021 na http://arkas.zrc-sazu.si/index.php?kaj=viewNajdisce.poglej&id=160110.04

BREŠČAK Danilo (2012). Varstvo spomenikov – Poročila, št. 47, ZVKDS, Ljubljana, str. 164.

Burgmann (2006). V Wikipedia: prosta enciklopedija. Dostopano 8.5.2021 na https://en.m.wikipedia.org/wiki/Burgmann

Burgruine Hungerturm bei Waldstein (b.d.). Dostopano 5.5.2021 na http://www.wehrbauten.at/stmk/steiermark.html?/stmk/hungerturm/hungerturm.html

Celjsko-avstrijska vojna (2011). V Wikipedia: prosta enciklopedija. Dostopano 10.3.2021 na https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Celjsko-avstrijska_vojna

CIGLENEČKI, Slavko in VOGRIN, Alenka (1986). Varstvo spomenikov L. 28, ZVKDS, Ljubljana, str. 290-291

GASPARI Andrej, NADBATH Barbara (2008), 287 – Želimlje – Stari grad. – Varstvo Spomenikov, 44 – poročila.
– Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščine

Google (2021). Kmetija Rak, Google Street View. Dostopano 14.5.2021 na https://earth.app.goo.gl/fDHHLh

Grad Ostri vrh (2015). V Wikipedia: prosta enciklopedija. Dostopano 5.4.2021 na https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Grad_Ostri_vrh

Grad Vikumberg (2012). V Wikipedia: prosta enciklopedija. Dostopano 15.4.2021 na https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Grad_Vikumberg

Gradovi.net (b.d.). Jama (grad). Dostopano 16.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/jama_grad

Gradovi.net (b.d.). Podsreda (grad). Dostopano 23.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/podsreda_grad

Gradovi.net (b.d.). Stopnik (Beli grad, Hekenberk). Dostopano 14.5.2021 na http://www.gradovi.net/grad/stopnik_beli_grad_hekenberk

Gradovi.net (b.d.). Štatenberg (grad). Dostopano 17.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/statenberg_grad

Gradovi.net (b.d.). Waldenberk (Lipnica, Pusti grad). Dostopano 16.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/waldenberk_lipnica_pusti_grad

Gradovi Slovenije (b.d.). Ploštanj (Blumenstein). Dostopano 4.6.2021 na https://gradovislovenije.si/project/plostanj-blumenstein/

GRILC Viktor (2005). Prispevek k zgodovini gospostva Osterberg. Kronika, Letnik 53, št. 3. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana. Dostopano 18.3.2021 na https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/69

HANLEY, Catherine (2021). Archery in the thirteenth century. Dostopano 5.5.2021 na http://www.catherinehanley.co.uk/historical-background/archery-in-the-thirteenth-century/)

History of crossbows (2007). V Wikipedia: prosta enciklopedija. Dostopano 5.5.2021 na https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_crossbows

HochEppanKreidenturm (2007). V Wikimedia Commons. Dostopano 8.5.2021 na https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:HochEppanKreidenturm.jpg#mw-jump-to-license

HOTKO Aleš (22.4.2021). Zasebna komunikacija – neobjavljeno.

HOTKO Aleš (b.d.). Gamberk (grad). Gradovi.net. Dostopano 14.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/gamberk_grad

HOTKO Aleš (b.d.). Kebelj (Zajčev grad), Gradovi.net. dostopano 30.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/kebelj_zajcev_grad

HOTKO Aleš (b.d.). Kebelj (Zbegov grad), Gradovi.net. dostopano 30.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/kebelj_zbegov_grad

HOTKO Aleš (b.d.). Ranšperk/Lanšperk (grad). Gradovi.net. Dostopano 4.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/ransperk_lansperk_grad

HOTKO Aleš (b.d.), Zgornji Tuhinj (lovski dvor). Gradovi.net. Dostopano 9.5.2021 na http://gradovi.net/grad/zgornji_tuhinj_lovski_dvor

JAKIČ Ivan (1997). Vsi slovenski gradovi, DZS, Ljubljana

Kamra (1.9.2010). Stavbni razvoj mirnskega gradu. Dostopano 8.5.2021 na https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stavbni-razvoj-mirnskega-gradu.html

KUTNAR Marija (2016), Arheološka podoba spanheimskih gradov v okolici Ljubljane : diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Dostopano 20.4.2021 na https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=98059

LIMES (2019). Punjert, “izgubljeni” grad v dolini Glinščice. Dostopano 17.4.2021 na https://limes-arheo.blogspot.com/2019/11/punjert-pozabljeni-grad-v-dolini.html?m=0

MAKAROVIČ Gorazd (1995). Pričevanje gotskega stolpa Keblja o stanovanjski kulturi. Etnolog, Nova vrsta, Letnik 5=56, številka 1, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana. Dostopano 8.5.2021 na https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_5_makarovic_pricevanje.pdf&ved=2ahUKEwiC9-6RzbrwAhUtmIsKHcB_B5cQFjAHegQIFBAC&usg=AOvVaw3LnawfziNM3ZaSDXNxUxw8

NADBATH Barbara, RUTAR Gašper (2008). Žabji grad, pozabljena srednjeveška utrdba na južnem obrobju
Ljubljanskega barja
. Varstvo Spomenikov, 44. Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, str. 29-42.

Odnosi z javnostmi družbe Postojnska jama d.d. (2014). Predjamski grad v vrhu Evrope. Dostopano 8.5.2021 na http://arhiv.e-obcina.si/postojnaArhiv/arhiv.postojna.si/povezava2c01.html?id=4159&pid=14708&hcb=1

OROŽEN, Janko (1936), Gradovi in graščine v narodnem izročilu I. Celje: Samozaložba. Dostopano 23.4.2021 na https://sl.m.wikisource.org/wiki/Podsredski_grad

PODPEČAN Blaž (2002). Arheološka topografija braslovške fare. Kronika (Ljubljana), letnik 50, številka 2, str. 117-138. Dostopano 10.5.2021 na URN:NBN:SI:DOC-XBII0H5C na http://www.dlib.si

SAPAČ Igor (2012). Kaj je grad? Problematika terminološke oznake in temeljne definicije. V Preinfalk Miha (ur.), Iz zgodovine slovenskih gradov (str. 391-412). Kronika 60, št. 3. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana. Dostopano 20.3.2021 na https://kronika.zzds.si/kronika/issue/view/64/

SAPAČ Igor (2016). Grad Waldenberk – Pusti grad pri Radovljici. Kronika (Ljubljana), letnik 64, številka 3, str. 327-352. URN:NBN:SI:DOC-74OIHT0R na http://www.dlib.si

SAPAČ, Igor (30.3.2016). Zasebna elektronska komunikacija – neobjavljeno

SAPAČ, Igor (20.4.2020). Zasebna elektronska komunikacija – neobjavljeno

Slovenski gradovi (8.5.2021). Borl. V Slovenski gradovi 3D dostopano 8.5.2021 na https://www.facebook.com/groups/487151515966236/?ref=share

Slovenski gradovi (6.5.2021). Mehovo. Slovenski gradovi 3D. Dostopano 7.5.2021 na https://www.facebook.com/groups/487151515966236/permalink/487856879229033/

Slovenski gradovi (17.5.2021). Konjice. Slovenski gradovi 3D. Dostopano 1.6.2021 na https://www.facebook.com/groups/487151515966236/permalink/487856879229033/

STOPAR Ivan (1977), Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem Štajerskem, Slovenska matica, Ljubljana

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

STOPAR Ivan (1991). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Med Prekmurjem in porečjem Dravinje, 2. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

STOPAR Ivan (1992). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Spodnja Savinjska dolina, 3. knjiga. Založba Park, Ljubljana

STOPAR Ivan (2003). Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, II. Dolenjska, 4. knjiga. Med Igom, Ribnico in Kočevjem, 15. knjiga. Založba Viharnik, Ljubljana

ŠTULAR Benjamin (2013). Stavbna analiza. Str. 107 – 123. V Štular Benjamin (ur.), Grad Smlednik, Raziskave 2011 – 2012, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana

TIC Slovenska Bistrica (b.d.). Zajčev in Zbegov grad. Dostopano 30.4.2021 na https://tic-sb.si/kaj-videti/kulturna-dedi%C5%A1%C4%8Dina/zaj%C4%8Dev-in-zbegov-grad-na-keblju.html

Žovnek Castle (2007). V Wikipedia: prosta enciklopedija. Dostopano 10.3.2021 na https://en.m.wikipedia.org/wiki/%C5%BDovnek_Castle