Sinonimi: Ajdovski grad

Na skalnem pomolu so ostanki pravokotne stavbe dimenzij 15x12m. Na JZ strani je pobočje skoraj previsno, na SV je strmo. Na SZ strani so stavbo zavarovali s prečnim jarkom, na JV pa s tremi jarki in nasipi. Med njimi je dovolj prostora za morebitne pomožne objekte.

Štravberk na LIDAR posnetku (Vir: Register kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo RS)

Objekt je okvirno datiran med 11. in 13. stoletje, domnevno je bil sedež ministeriala. (Breščak, 2012, str. 164).

Najverjetneje je šlo za stolpast objekt, ki je bil verjetno res sedež ministeriala drugega ranga. V tej obliki lahko stavbo opredelimo kot utrjen dvor.

Hipotetična podoba Štravberka (Avtor: Rok Kranjc)

Zgodovinskih podatkov o stavbi ni, po izročilu pa naj bi utrdbo uničili Turki. V bližini je še en utrjen dvor Ajdov grad (EŠD 24542). Tod mimo ni tekla pomembnejša komunikacija, verjetno pa bi o njuni vlogi kazalo razmišljati v zvezi z mejo freisinškega gospostva in okoliških gradov (Hmeljnik, Stari grad, Čretež). Podrobneje se v te posesti nisem poglabljal, zato ne bom špekuliral o tem h kateremu gospostvu je sodil posamezen od obeh utrjenih dvorov.

Pristava (Foto: Jure Smolinsky)

V vasi je ohranjen še kasnejši kompleks pristave (Štravberk št. 2), ki je verjetno naslednik tega utrjenega dvora.

Pristava, prizidek (Foto: Jure Smolinsky)

Osrednji objekt pristave je pozidan na pravokotni osnovi (glavna fasada ima 5 osi, stranska 3), dodan je še 1×3 osni prizidek.

Pomožni objekt (Foto: Jure Smolinsky)

Kompleks sestavljata še dva pomožna objekta in senik.

Pomožni objekt (Foto: Jure Smolinsky)
Senik (Foto: Jure Smolinsky)

Viri:

BREŠČAK Danilo (2012). Varstvo spomenikov – Poročila, št. 47, ZVKDS, Ljubljana, str. 164.

Dodaj odgovor