Grad naj bi pred letom 1177 protipravno na zemlji šentpavelskega samostana pozidal Kolon Trušenjski. Malo v šali lahko rečemo, da je grad Dravograd ena najstarejših znanih črnih gradenj na našem ozemlju.

Med zgodovinskimi listinami bom navedel samo tiste, ki se dotikajo teme te strani. Tako se leta 1222 na gradu omenja kastelan Otto in njegov sin Henrik, še bolj zanimiva pa je listina iz leta 1239, ko se omenja Henrik in njegovi kastelani Vlrico de Traberch, Perengero, Weriando et Chunrado. Leta 1245 se ponovno omenjata Weriandus in Perengerus de Traberch (Gradovi.net, b.d.)

Omenjene listine so pomembne, ker jasno kažejo, da je na gradu istočasno bivalo več ministerialov, še posebej zanimiva je listina iz 1239, ko je imel Henrik kar štiri podrejene kastelane.

Izpostavljen stolp na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Nad gradom so 280m severozahodno ostanki izpostavljenega stolpa – propugnaculuma. Stolp je bil pozidan na okrogli osnovi, premera približno 10m, zavarovan pa je bil z jarkom.

Sodni stolp – maketa (Avtor: Igor Sapač, 1995)

Tako lahko, na osnovi strateške lege, dimenzij in oblike, stolp brez težav označimo kot propugnaculum. Tudi oddaljenost od jedra še omogoča medsebojno strelsko podporo. Zanimivo je ime “Sodni stolp” oz. “Rechtturn” (Andrejc, 2003), ki kaže, da so bile v stolpu verjetno urejene ječe, najbrž tudi mučilnica (podobno poznamo na gradu Kebelj). Stolp je stal najkasneje okoli leta 1304 (Andrejc, 2003), vendar lahko domnevamo, da je starejši. Najverjetneje je nastal pred letom 1239, ko se omenjajo štirje kastelani.

Glede na površino stolpa lahko domnevamo, da sta bili zgornji 2 etaži bivalni in da je tu bival eden od kastelanov omenjenih leta 1239. Dva druga sta skoraj gotovo bivala v stolpih v trgu, saj se Dravograd že leta 1185 omenja kot trg z dvema dvoroma (Občina Dravograd, b.d.). Glede na zgodnjo omembo dvorov smemo domnevati, da sta bila vsaj za silo utrjena, najverjetneje v sklopu trškega obzidja – podobno kot npr. Strelov turn v Mokronogu. Četrti kastelan pa je bržkone bival na samem gradu – najverjetneje Ulrik, ki je omenjen na prvem mestu.

Dravograd: A – Jedro gradu, B – Sodni stolp, C – trg, D, E – Lokaciji utrjenih vrat (Podlaga: LIDAR, Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Obrambni sistem gradu Dravograd lahko obravnavamo na dva načina. Prvi je sam mikrosistem gradu, torej jedro gradu, kot glavni element sistema in propugnaculum v vlogi podrejene multifunkcionalne utrdbe. V tem primeru ga lahko opredelimo kot enostaven sistem. Vendar pa je upoštevaje trško obzidje z vsaj dvema dvoroma, na katerih so kot kaže bivali kastelani oz. podrejeni ministeriali, bolj primerno, da sistem obravnavamo celovito – kot kompleksen obrambni sistem z gradom, propugnaculom in obzidanim trgom. Vse tri enote so pri obrambi nedvomno sodelovale.


VIRI:

ANDREJC Suzana (2003). Dravograd – grad, gozdna učna pot. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, Krajevna enota Dravograd. Dostopano 20.5.2021 na http://www.zgs.si › img › GUPPDF

Gradovi.net (b.d.). Dravograd (grad). Dostopano 15.6.2021 na http://www.gradovi.net/grad/dravograd_grad

Občina Dravograd (b.d.). Predstavitev občine. Dostopano 15.6.2021 na https://dravograd.si/objave/175

Dodaj odgovor