Sinonimi: Beli grad, Heckenberg

Na gradu so prebivali Stopniški, ministeriali Kunšperških. Tako leta 1188 srečamo Wulfinga Stopniškega. Za temo te strani pa je bolj pomembno, da Paolo Santonino leta 1487 tu omenja dve stopniški utrdbi – bine arces denominate Echemburg (Gradovi.net, b.d.)

Ohranjen stolp gradu Stopnik (Foto: Aleš Hotko, Gradovi.net, b.d.)

V bližini jedra gradu se na grebenu Tudruš nahajajo ostanki omenjene druge utrdbe, ki je bila identificirana na LIDAR posnetku.

Tudruš na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Dobro je viden jarek, ki obdaja plato okvirnih dimenzij 18x10m. Jarek je na severozahodni strani, kjer je bil lažji dostop širši. Na platoju lahko domnevamo stolpasto stavbo približnih mer 10x10m.

Utrdba je od jedra oddaljena 830m, kar pomeni, da lahko izključimo propugnaculum. Za običajen stražni stolp je prevelika in preveč utrjena, tako da jo lahko brez večjih težav opredelimo kot gradiščansko. Nedvomno pa je imela tudi pomembno opazovalno funkcijo – predvsem v smeri vzhoda, proti gradu Žovnek.

VIRI:

Gradovi.net (b.d.). Stopnik (Beli grad, Hekenberk). Dostopano 14.5.2021 na http://www.gradovi.net/grad/stopnik_beli_grad_hekenberk

Dodaj odgovor