SINONIMI: PABENSTEIN

Grad je pred 1260 posedoval Konrad Pogrenjski. Grad se zadnjič omenja 1507. Zdi se, da so ga 1532 razdejali Turki. (Stopar, 1990, str. 90)

Grad naj bi stal na Gradišču vrh Gorce pri Podlehniku. Na ožjem območju imamo dve utrdbi in zaenkrat ni čisto zanesljivo, če gre na Gradišču res za grad.

1. GRADIŠČE

Tu so ob arheološki topografiji našli polovalno kopo dimenzij cca. 20x15m, ki je na najbolj izpostavljeni strani zavarovana z 2-3m globokim in 2-5m širokim jarkom. Na drugih straneh je zamejena s strmino. Ob sondiranju so tu našli fragmente srednjeveške keramike in kosce opeke, na ostanke zidov niso naleteli. (Stopar, 1990, str. 90)

Lokacija Gradišče na LIDAR-ju (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)
2. Greben nad kmetijo Verdenik

Na grebenu nad kmetijo Verdenik, severno od Gradišča, so bili na LIDAR-ju prepoznani ostanki še ene utrdbe.

Greben nad kmetijo Verdenik na LIDAR-ju (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Tam se nahaja kopa, zavarovana z jarkom. Lokacija je od Gradišča oddaljena približno 630m, na kopi pa so vidni ostanki pravokotnega osrednjega objekta dimenzij cca. 11x8m. Stavba je bila najverjetneje zaščitena še z zidom ali palisado. Omeniti velja še, da se vas severno od tu imenuje Zgornja Pristava.

OZNAKA

Glede na velikost areala na Gradišču in zasnovo nad Verdenikom sklepam, da je na Gradišču stalo jedro skromnega gradu, nad Verdenikom pa njegova gradiščanska utrdba. Za oznako gradiščanske utrdbe, govori tudi razdalja 630m, ki je prevelika za propugnaculum, saj onemogoča medsebojno strelsko podporo. Poleg tega pravokotna oblika, velikost in sorazmerno majhna debelina sten (ocenjeno po LIDAR-ju) kažejo v prid primarni bivalni funkciji. S tem lahko obrambni sistem Pabštajna označimo kot enostaven sistem.

Lokacija je dobro izbrana, saj v primerjavi z Gradiščem omogoča boljši oz. enostavnejši nadzor nad cesto v dolini, najverjetneje pa tudi pristavo na katero kaže ime vasi. V primeru napada bi se lahko hlapci s pristave hitro zatekli v to utrdbo in s tem tudi okrepili njeno obrambo.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 28.3.2021


VIRI:

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor