SINONIMI: Maidburg

 • Vrsta objekta
  Grad
 • Stanje
  Izginul
 • Datacija
  pred 1260
 • OE ZVKD
  MARIBOR
 • EŠD
  /
 • Naziv v RKD
  /

LOKACIJA:

Naselje: /

Del naselja/ledinsko ime: /

Občina: /

Koordinate: /

Kataster: /


OMEMBE V VIRIH

Prva omemba: 1265 “due communiciones, que dicuntur Meidenberch, Maydburch” (Stopar, 1990, str. 69)

Druge omembe: 1312 “haws Maidberg” , 1357 “vest Maidberch”, 1396 “Maydburg im Traueld gegen Pettaw”, 1443 “haws Maydburg ob der Traa im Traueld”. 1496 se omenja še v vurberškem urbarju (Stopar, 1990, str. 69).


LOKACIJA

Lokacija Majdburga je zaenkrat še neugotovljena, domnevno pa naj bi se nahajal nekje v bližini Apač pri Lovrencu na Dravskem polju, ob stari rimski cesti, ki je iz Celja prek Majšperka vodila v Ptuj (Stopar, 1990, str. 69).

Pri iskanju Maidburga je najpomembnejša listina iz leta 1265, ki govori o dveh utrdbah in dveh oskrbnikih. Iz tega lahko sklepamo, da je potrebno najti lokacijo, kjer bodo sledovi dveh utrjenih srednjeveških postojank, ki sta približno enakovredni. Torej najverjetneje iščemo lokacijo z dvema približno enako velikima zasnovama in ne npr. obodnega gradu s propugnaculom.

Trenutno sta dve nepreverjeni lokaciji, ki temu osnovnemu kriteriju ustrezata.

LOKACIJA 1: FAROVŠKI GRAD

Na Gorci pri Podlehniku so ohranjeni sledovi dveh manjših utrdb, ki ju domačini imenujejo Farovški grad. Lokacija sicer ni neposredno ob prej omenjeni cesti, vendar dovolj blizu, da jo lahko nadzira.

Iz LIDAR posnetka lokacije je razvidno, da gre za dve manjši utrdbi podobne velikosti, obe pa sta zavarovani s krožnim jarkom.

Farovški grad na LIDAR posnetku (Spletni pregledovalnik registra dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Samo ime Farovški grad pa morda lahko razložimo z vpogledom v lastništvo gospostva Turnišče. Leta 1768 je grof Anton Gaisruck Turnišče prodal samostanu v Neuburgu, po ukinitvi samostana leta 1786 pa je lastništvo prevzel državni verski sklad (Stopar, 1990, str. 134). Zato je blizu domneva, da so domačini grad v 18. stoletju poimenovali “Farovški”, saj je bilo takrat izvorno ime bržkone že pozabljeno.

Ta domneva ima dve večji “težavi”. Ime “Farovški” lahko namreč razlagamo tudi drugače. Leta 1438 se omenja urad Lehnik (naslednik gradu Lehnik, ki je stal nasproti Farovškega gradu). Takrat so ga prevzeli ptujski minoriti (Stopar, 1990, str. 64). Tam se omenja še drugo imenje “Podlehnik”, ki je leta 1711 prišlo ravno tako v last minoritov, ki so tako zaokrožili svoj lehniški urad (Stopar, 1990, str. 92, 93). Spričo majhnosti obeh utrdb Farovškega gradu se zdi bolj verjetno, da gre za ostanke dveh srednjeveških dvorov – najbrž prednikov omenjenih uradov.

Drug problem te domneve pa je sama lokacija. Kot že rečeno ni neposredno ob prej omenjeni cesti, poleg tega pa Majdburg listina iz 1443 postavlja nad Dravinjo – “ob der Traa“. Farovški grad sicer ni daleč od Dravinje vendar bi ga listina prej imenovala “nad Rogatnico”, ki teče neposredno pod njim.

LOKACIJA 2: ŠLOK

Na to lokacijo me je opozoril eden od arheologov. Na LIDAR-ju je namreč prepoznal potencialno srednjeveško utrdbo na lokaciji južno od Apač.

“Severna utrdba” na LIDAR-ju (Spletni pregledovalnik registra dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Na posnetku je jasno viden plato cca. 50x30m, ki ga obkroža delno poškodovan jarek. Območje je znotraj vojaškega strelišča, zato je poškodovano z vojaškimi posegi (pot po delu jarka, kraterji granat ipd.).

Med diskusijo o tej utrdbi kot o potencialnem Maidburgu sem 780m južno na LIDARju prepoznal sledi še ene utrdbe podobne velikosti.

“Južna utrdba” na LIDAR-ju (Spletni pregledovalnik registra dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo).

Plato meri približno 40x35m in je obdan z nasipom. Na severni strani, iz smeri najlažjega dostopa je viden prečni jarek in pred njim nasip. Neposredno pred nasipom je še en jarek, ki ima na sredi prekinitev – vhod.

Po velikosti obeh utrdb lahko sklepamo, da sta bili dokaj enakovredni, čeprav kaže, da je bila južna nekoliko manj utrjena. Lokacija severne utrdbe je neposredno južno od Apač in ustreza dosedanjim domnevam, da je bil grad blizu Apač. Položaj obeh utrdb je strateški, v smislu, da omogoča nadzor nad cesto preko Apač do Ptuja in nad cesto mimo Majšperka ob Dravinji. Tako lokacija ustreza tudi opisu iz leta 1443 “ob der Traa im Traueld” – je nad Dravinjo in na/nad Dravskim poljem. Poleg tega se zdi, da je zunanji jarek in nasip južne utrdbe (tisti s prekinitvijo) mlajši od notranjega jarka in ga morda lahko pripišemo protiturškemu utrjevanju.

Glavni problem te domneve je samo to, da lokaciji severne in južne utrdbe še nista bili preverjeni na terenu. V vseh ostalih pogledih je domneva, da gre tu za ostanke Maidburga prepričljiva in bolj verjetna kot lokacija “Farovški grad”.

Če bo terenski ogled oz. arheološke raziskave pokazale, da gre za dve srednjeveški utrdbi iz vsaj 13. stoletja bomo lahko to lokacijo z veliko stopnjo gotovosti imenovali Majdburg.

STANJE V REGISTRU

Farovški grad je v register vpisan pod EŠD 6483, območje je dovolj veliko, da zajema obe utrdbi z bližnjo okolico.

Utrdbi na lokaciji južno od Apač v register nista vpisani. Severna utrdba leži znotraj strelišča Slovenske vojske, ki je trenutno v fazi prenove in je zato potencialno ogrožena. Zato sem obvestil pristojno OE ZVKD in CPA in predlagal čimprejšnji terenski ogled ter glede na rezultate ogleda tudi vpis v register dediščine. (stanje na dan 29.10.2021).


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 28.10.2021


VIRI:

STOPAR Ivan (1990). Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji: Območje Maribora in Ptuja, 1. knjiga. Partizanska knjiga, Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.

Dodaj odgovor