SINONIMI: Gallenberg

Grad je prvič posredno omenjen leta 1248, njegova tipična zasnova v obliki trdne hiše dopušča nastanek pred letom 1200.

Grad je bil v posesti Gallov, pomembnih andeških ministerialov. (Gradovi.net, b.d.)

Na vzpetini 400m južno od jedra je na LIDAR-ju viden krožni jarek z nasipom na notranji strani. Jarek v premeru meri okrog 30m.

Gradiščanska utrdba na LIDAR-ju (Spletni pregledovalnik Registra kulturne dediščine, SVF vizualizacija, Ministrstvo za kulturo)

Znotraj jarka na LIDARJU ni jasno prepoznavnih ostank stavb, zato je ta utrdba primer, ko si moramo pri oznaki pomagati z velikostjo razpoložljivega prostora.

Razdalja od jedra znaša 400m, tako da ne gre za propugnaculum, prostor znotraj jarka pa je relativno obsežen. Tako lahko domnevamo, da je v središču stala dovolj velika stavba, da je omogočala bivanje gradiščanu oz. ministerialu. Na osnovi tega sklepanja lahko utrdbo opredelimo kot gradiščansko, sam sistem pa kot enostavni obrambni sistem.

Med jedrom gradu in gradiščansko utrdbo so bila poslopja z gospodarsko dejavnostjo. Na to nas spominja ime kmetije Kovač.

Gamberk je pomemben primer gradu z obrambnim sistemom, predvsem zato, ker najstarejši del jedra gradu spada med trdne hiše, velika večina obravnavanih gradov pa spada med obodne gradove.

To pomeni, da arhitekturni tip gradu ni vplival na morebitni obstoj dodatnih utrdb.


Avtor prispevka: Jure Smolinsky

Datum objave: 23.3.2021


VIRI:

Gradovi.net (b.d.). Gamberk (grad). Gradovi.net. Dostopano 14.4.2021 na http://www.gradovi.net/grad/gamberk_grad

Dodaj odgovor